Back to top

Cô ta đẩy chồng hồ sơ trên bàn, và cúi xuống rút ra một tập tài liệu dày từ trong cặp phong tục cưới hỏi của người việt

Cô ta đẩy chồng hồ sơ trên bàn, và cúi xuống rút ra một tập tài liệu dày từ trong cặp phong tục cưới hỏi của người việt

– Một chuyên Safari? – Đúng thế. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. I Đáng lẽ mười hôm nữa mới đi. từ một ngôi nhà nông thôn gần đây. Nhưng vì những lý do khan  cấp về công chuyện làm ăn của vd tôi, cho nên vợ toi muôn thực hiện cuộc. – Safari…

Read More