Back to top

– Ông đùa đáy chứ? – Không? – Tôi nhấn mạnh: I ông không tin tôi ư? Ông muôn xem giấy tờ? i ồ dân tộc nùng

–	Ông đùa đáy chứ?
–	Không?
–	Tôi nhấn mạnh:
I ông không tin tôi ư? Ông muôn xem giấy tờ?
i ồ dân tộc nùng

I Thông thường bà ta đến với một ngươi chồng, cùng một lúc.

Tôi không hiểu vì dân tộc thổ sao lần này ông lại đến dân tộc thổ trước. – Vậy đó. Thì sao?
Ông ta hất đầu:
I Trong cái nghê này, phải chịu dựng nhiều điều.

Tôi phải gọi dầy nói. Bà ta đà muôn có ngay tấm ván lướt của bà ngày mai chưa?
r Ông cứ dền dàng. i Ị)|n dàng? Không. Cố thể là tôi đang muôn nói
chuyện vói bà ta đốy.

– Ông đùa đáy chứ?
– Không?
– Tôi nhấn mạnh:
I ông không tin tôi ư? Ông muôn xem giấy tờ?
i ồ.

thưa ông không. Nhưng nếu tôi gọi bà ấy
thì có phiền gì đến ông đâu nào?
I Bà ấy không ỏ phòng mình. Khí tôi rời khách sạn, bà ấy ra bãi. Ông ta nhưốn đôi lông mày. I Ra bãi? Ansie ra bãi? Đê làm gì ngoài bãi?
I Tắm. I Tắm, vào cái giờ nước xuống này dân tộc hoa ư? Biến đã lui về dân tộc hoa phía bên kia hàng rào san hô rồi?
Cái vẻ hoài nghi của ông ta. Người đàn ông giổ cặp kính ra.

đặt lên chồng dân tộc nùng dân tộc nùng hồ sơ. Ông ta xoa xoa tay hồi lâu lên trán. – Ông làm tôi ngạc nhiên. Bà ta chúa ghét sự trà trộn đàn ông đàn bà ngoài bãi tắm. Bà ta chỉ tắm khi nước thủy triều lên; nưốc càng lên cao, bà ta càng thích.

Leave a Comment